Ebook หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Ebook หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า E-Book   ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง เราสามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีลักษณะพิเศษคือสามารถสื่อสารกับผู้อ่านในรูปแบบของมัลติมีเดียได้ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง แต่ยังคงรักษารูปแบบความเป็นหนังสือไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หรือลักษณะการเปิดอ่าน

  เนื่องจากการเปลี่ยนในยุคสมัย จากแต่ก่อนที่เป็นเอกสารที่ทำขึ้นหรือจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ และมากการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุด ทำให้เกิดการคิดค้นวิธีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย จึงมาการนำหนังสือมาScan  แต่ข้อมูลที่ได้มานั้นจะเป็นแฟ้มภาพ ต่อจากนั้นก็นำแฟ้มภาพที่ได้มาทำการแปลงภาพให้เป็นตัวหนังสือ (text) ด้วยการทำ OCR (Optical Character Recognition) คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแปลงภาพตัวหนังสือให้เป็นตัวหนังสือที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้

Ebook หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ต่อมาจะถ่ายทอดข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ และประมวลผลออกมาเป็นตัวหนังสือและข้อความด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหน้ากระดาษก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแฟ้มข้อมูล (files) แทน และมีความสะดวกต่อการเผยแพร่และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร (documents printing) รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยุคแรก ๆ มีลักษณะเป็นเอกสารประเภท .doc, .txt, .rtf, และ .pdf ไฟล์ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ข้อมูลต่าง ๆ ก็จะถูกออกแบบและตกแต่งในรูปของเว็บไซต์ โดยในแต่ละหน้าของเว็บไซต์เราเรียกว่า “web page” โดยสามารถเปิดดูเอกสารเหล่านั้นได้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถแสดงผลข้อความ ภาพ และการปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     เมื่ออินเทอร์เน็ตเกิดเป็นที่นิยมมากขึ้น บริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) ได้ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อคอยแนะนำในรูปแบบ HTML Help ขึ้นมา มีรูปแบบของไฟล์เป็น .CHM โดยมีตัวอ่านคือ Microsoft Reader (.LIT) หลังจากนั้นต่อมามีบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ได้พัฒนาโปรแกรมจนกระทั่งสามารถผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับหนังสือทั่วไปได้ เช่น สามารถแทรกข้อความ แทรกภาพ จัดหน้าหนังสือได้ตามความต้องการของผู้ผลิต และที่พิเศษกว่านั้นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hypertext) ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ อีกทั้งยังสามารถแทรกเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ลงไปในหนังสือได้ โดยคุณสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ในหนังสือทั่วไป โปรแกรมที่นิยมนำมาใช้สร้าง e-Book นะคะก็มีอยู่มากมายหลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ได้แก่

1. โปรแกรมชุด Flip Album

2. โปรแกรม Desktop Author

3. โปรแกรม Flip Flash Album

4.โปรแกรมเล่นเกมส์ Slotonline w88

E-Book สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น กล่าวคือ เป็นแหล่งสื่อที่รวมเอาจุดเด่นของสื่อแบบต่าง ๆ มารวมอยู่ในสื่อตัวเดียว คือจะสามารถแสดงภาพ แสง สี เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และถ้าหากว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้การกระจายสื่อทำได้อย่างรวดเร็ว และการหาข้อมูลที่กำลังศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก